Bòrd na Gàidhlig gan dìon fhèin

Tha Bòrd na Gàidhlig air a bhith gan dìon fhèin an dèidh cheistean mu mar a tha iad a' dèiligeadh ri foghlam Gàidhlig.

Chuireadh ceistean orra fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh mu àireamhan thidsearan.

Tha dleastanas air a' Bhòrd foghlam Gàidhlig a leasachadh.

Ach fhreagair iad nach robh fiosrachadh aca mu àireamhan thidsearan Gàidhlig.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh