Seann bhusaichean Mhic a' Bhriuthainn air chuairt

Bha deireadh-seachdain sònraichte aig a' bhuidhinn Cearcall Mhic a' Bhriuthainn agus i a' comharrachadh 25 bliadhna bho chaidh a stèidheachadh.

'S e nàdar de bhuidheann ghleidhteachais a th'anns a' chearcall, far am bithear a' coimhead as dèidh seann bhusaichean Mhic a' Bhriuthainn a bha, aig aon àm, glè phàilt air a' Ghàidhealtachd.

Thugar sia de na busaichean air chuairt tro Earra Ghàidheal aig deireadh na seachdain.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich ann.