150 bliadhna den Chomann Sgitheanach

Bha cuirm mhòr aig Comhairle Ghlaschu oidhche Mhàirt gus 150 bliadhna de Chomann Sgitheanach Ghlaschu a chomharrachadh.

Chaidh an comann a stèidheachadh son Sgitheanaich a bha air tighinn dhan bhaile mhòr a chuideachadh agus àite a thoirt dhaibh far am faodadh iad cruinneachadh.

'S e an dùbhlan a tha romhpa san là a th' ann daoine òga a thàladh son a chumail a' dol