Bonn Ruiseannach do Leòdhasach

Tha fear à Brù air Taobh Siar Leòdhais a' dol a dh'fhaighinn bonn Ukashov bhon Righaltas Ruiseannach airson a sheirbheis anns na h-Arctic Convoys san Dàrna Cogadh.

A-mach às an 3,000 duine a bha an sàs anns na convoyan chan eil ach 30 beò an-diugh.

Sheol Ailean Donnchadh MacFhionnghain gu Murmansk ochd turais air an HMS Lapwing.

Tha an aithris seo aig Ruairidh Rothach.

Air fhoillseachadh