Iain Againn Fhìn

Bha prògram sònraichte air BBC Alba oidhche Luain mar phàirt de chomarrachadh nan ceud bliadhna bho thòisich an Cogadh Mòr.

Tha am prògram a' leantail Dhòmhnall Meek, 's e a' lorg tuilleadh fiosrachaidh mu bhràthair a sheanmhar, Iain Dòmhnallach, a chaidh a mharbhadh sa chogadh.

Bidh an sgeulachd cuideachd ri chluinntinn ann an trì prògraman air Radio nan Gàidheal air a bheil an t-ainm "Iain Againn Fhìn".

Le tuilleadh mun sgeulachd, seo Alasdair MacillInnein.

Air fhoillseachadh