Ceistean mu Aiseag Ulapul

Tha draghan gan togail air gach taobh den Chuan Sgìth mu mar a thèid stad a chur an t-seirbheis do chàraichean eadar Steòrnabhagh aguss Ulapul fad sia seachdainnean an ath-bhliadhna.

Tha iomagain air cuid ann an Ulapul mun bhuaidh a bheir seo air gnìomhasachan sa bhaile, agus tha luchd-poileataigs a-nis a' togail cheistean mun bhuaidh a bhios air luchd-siubhail.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.