Sgeama spadaidh nan gèadh

Tha geòidh a-nis air fàs cho lìonmhor ann an Leodhas is na Hearadh 's gu bheil iad a' bàsachadh fo rothan chàraichean aig àm àlachaidh.

Bheir Dualchas Nàdair na h-Alba cothrom do shealgairean barrachd de na h-eòin a mharbhadh tro shiostam ceadachaidh a thig a-steach sa Bhliadhn' Ùir.

A rèir chroitearan an eilein, feumar deannan math dhiubh a mharbhadh airson stad a chur air an call a tha iad a' dèanamh.

Seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh