Co-dhùnadh nan Gàidheil

Coltach ris a' chòrr de dh'Alba, tha dìreach seachdain aig muinntir na Gàidhealtachd 's nan Eilean ri obrachadh a-mach a bheil iad airson Alba a bhith na stàit neo-eisimealach.

A bheilear a' dèanamh co-dhùnadh air an aon bhun-stèidh ris a' chòrr de dh'Alba, no a bheil ceistean sònraichte air buaidh a thoirt air an iomairt anns a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan?

Bhruidhinn Iain Macaonghais ri Dòmhnall Moireasdan, a th' air a bhith a' leantainn an deasbaid gu dlùth.

Air fhoillseachadh