Ceistean mu BhBC ALBA

Tha tè a tha ag iomairt às leth na Gàidhlig ag ràdh nach e sianail Gàidhlig a th' ann am BBC ALBA.

Chuir an sgrìobhadair Gàidhlig, Lisa Storey, iomairt air bhonn agus i ag iarraidh air MG Alba cuir às dha na fo-thiotalan agus a' Bheurla a tha ri fhaicinn agus ri chluinntinn air an t-sianail

Tha i den bheachd gum biodh fo-thiotalan Gàidhlig fada na b' fheàrr do dh'fhileantaich agus luchd-ionnsachaidh agus gun tàladh sin daoine chun an t-sianail seach a bhith a' cur cùl ris.

Chaidh MG ALBA às àicheadh nan casaidean.

Air fhoillseachadh