Mìorbhail nam Beann

Tha coimisean ciùil ùr stèidhichte air a' cheangal eadar daoine, tìr is cultur air chuairt air a' Ghàidhealtachd an t-seachdain sa mar phàirt den fhèis Blàs.

'S e Iain MacPharlain à Gleann Fhionghain a tha air cùlaibh 'Miorbhail nam Beann'.

Air fhoillseachadh