Beachdan à sgìre Shlèite

A' coimhead air beachdan an luchd-bhòtaidh ann an diofar sgìrean - le sùil an t-seachdain seo air Slèite san Eilean Sgitheanach.

Tha draghan an sin, mar a tha an àiteachan eile, mun bhuaidh a bheireadh neo-eisimeileachd air seirbheisean ionadail, turasachd agus cor na Gàidhlig - ach tha cuid beò an dòchas gun soirbhich le sgìrean dhe leithid ann an Alba neo-eisimeileach.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.