Gearain mu sheirbheisean aiseig

Tha luchd-gnothachais ann an Uibhist ag ràdh gu bheil làn thid' ann aiseagan a bhith a' ruith ceithir uairean fichead san là eadar Uibhist agus tìr-mòr.

As t-Samhradh, tha na h-aiseagan loma-làn agus tha e doirbh do mhuinntir an àite agus luchd-turais faighinn orra nuair a tha iad ag iarraidh.

A bharrachd air an sin, chan eil an clàr-ama cho freagarrach dhan a h-uile duine, mar a tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh