A' tilleadh dhan Scarp

A' chiad phìos ann an sreath aithrisean mun Scarp.

Bheir sinn sùil air mar a bha an t-eilean, mar a tha i an-duigh, agus bheir sinn iomradh air tasglann dheilbh is làmh-sgrìobhaidhean a thàinig am follais bho choinn ghoirid.

Gus an gnothach a thòiseachadh, tha Ruaraidh Rothach a' toirt Uisdean MacIllFhinnein air ais dhan eilean, far an do chur e seachad làithean-saora an t-Samraidh na òige.