An ceangal eadar na h-ealain is poileataigs

Chan e rud ùr a tha anns a' cheangal eadar na h-ealain agus poileataigs.

Bho bhàrdachd nan trainnseachan sa Chiad Chogaidh gu buidheann dràma mar 7:84, tha gu leòr aig luchd-ealain ri ràdh mu cheistean bunaiteach an là.

Ach dè mu dheidhinn an referendum? Chaidh Dòmhnall MacLaomainn a Steòrnabhagh a dh'fhaighinn a-mach.