Bann-leathainn luath ceum nas fhaisge

Thòisich obair air càball mara fibre-optic a chur eadar Leòdhas agus Tìr Mòr airson siostam a' bhainn-leathainn a leasachadh agus a dhèanamh nas luaithe.

'S iad Iomairt na Gaidhealtachd 's nan Eilean agus BT a th' air cùlaibh na h-obrach.

Tha seo mar phàirt de phròiseict gus seirbheis a' bhainn-leathainn sa cheann a tuath a thoirt air adhart.

Chaidh Murray MacLeoid a dh'fhaicinn na bha tachairt.