A' comharrachadh nam Fuadaichean

Tha 200 bliadhna bho thòisich Fuadaichean ann an Srath Nabhair ga chomharrachadh an t-seachdain seo.

Am measg na chuirear air dòigh, bha seirbheis shònraichte ann an Eaglais Shaighir.

Bha Seonaidh MacCoinnich an làthair.