An deasbad sna meadhanan sòisealta

Tha an t-àite a th' aig na meadhanan sòisealta nar beatha a' dol am meud, le barrachd is barrachd dhaoine gan cleachdadh.

Ach dè an t-aite a th' aca san deasbad air neo-eisimeileachd na h-Alba?

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn air e fhèin a bhogadh san t-saoghal ùr air-loidhne.