Plèanaichean ùra do shlighean eileanach

Ceannaichidh Riaghaltas na h-Alba dà phleana ùr airson sgìrean Bharraigh, Tiriodh agus Chinn Loch Chille Chiarain a fhrithealadh.

'S e Loganair a tha a' ruith nan seirbheisean an-dràsta, ach tha an Riaghaltas an dòchas gum bi ùidh aig barrachd chompanaidhean anns an t-seirbheis às dèidh seo.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh