Beachd eile mu oifigearan armaichte

Tha fear a thug bliadhnaichean mòra na oifigear poileas ann an Glaschu ag ràdh gum bu chòir gunnaichean a bhith aig co-dhiù an dàrna leth de dh'oifigearean poilis air a' Ghàidhealtachd.

Bha Dòmhnall Iain Moireasdan a' bruidhinn mun chonnspaid a th' air nochdadh, 's e air tighinn am follais gu bheil cuid de dh'oifigearan poilis a-nis a' giùlain ghunnaichean gu cunbhalach.

Seo Calum MacIlleathain.

Air fhoillseachadh