A' sireadh taic nam boireannach

Ma chreideas tu na cunntasan-bheachd, chan eil mnathan idir cho buailteach an taic a chur ri neo-eisimeileachd 's a tha na fir, agus tha barrachd dhiubh ag ràdh nach do chur iad rompa fhathast mar a bhòtas iad.

Tha gach taobh den deasbad a-nis air iomairtean air chur air chois, ag amas gu sònraichte air boireannaich, agus a h-uile coltas ann gum bi bhòt nam ban nas cudromaiche na bha i riamh air là an referendum.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh