Beachdan à sgìre Bhàideanach

Gach seachdain tha sinn air a bhith a' tadhail air diofar phàirtean de dh'Alba, a' trusadh bheachdan dhaoine air an referendum.

Tha mòran sgìrean dhùthchail air a bhith nam measg agus air an t-seachdain seo, tha Calum MacIlleathain a' coimhead air Bàideanach is Strath Spè, sgire a tha a sìneadh à Bàile nan Granndach sa cheann a Tuath agus Dail Chuinnidh mu Dheas.

Air fhoillseachadh