Buannachdan do shean is òg

Tron t-seachdain tha sinn air a bhith a' cluinntinn mu na buannachdan a tha tighinn bho mhuileann-gaoithe Horsiadair ann an Siabost ann an Leòdhas.

A rèir choltais, tha na buannachdan bhon leasachaidh gan roinn eadar sean agus òg, mar a tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.