Taic-airgid ga sgaoileadh

Tha an companaidh coimhearsnachd leis a bheil muileann-gaoithe Horsiadar ann an Leòdhas air tòiseachadh a' cur taic-airgid ri grunn phròiseactan san sgìre.

Ach chan eil iad a' cuingealachadh an taic ri Siabost a-mhàin.

Gheibh pròiseactan ann an Dail Mòr buannachd às cuideachd agus, nam measg, tha cladh na sgìre agus taigh fàs, no polycrub, anns a bheil an òigridh air ùidh a nochdadh.

Le tuilleadh seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh