Smachd air airgead Eòrpach ga ghluasad

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gur e briseadh-dùil mòr a th' ann gun tèid smachd air maoineachadh Eòrpach dhan a' Ghàidhealtachd 's nan Eilean a ghluasad a Dhùn Èideann.

Nochd a bheachd aig coinneamh de Chomataidh Poileasaidh agus Stòras na Comhairle, le aon bhall ag ràdh gur e cùis nàire a th' ann.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba nach robh an dòigh anns an robh an t-airgead air a roinn roimhe a freagairt air prìomhachasan nàiseanta.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.