Taic-airgid bho Stòras an Fhearainn

Dh'fhaodadh gu bheil coimhearsnachd eile sna h-Eileanan Siar an ìmpis smachd fhaighinn air an cuid fearann fhèin.

Tha Urras Oighreachd Chàrlabhaigh a' dol a dh'fhaighinn £207,000 bho Stòras Fearainn na h-Alba airson an cuideachadh nan iomairt airson an oighreachd a cheannach.

Tha mòr-chuid san sgìre a' cur taic ris a' ghluasad, mar a tha Ruaraidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh