Beachdan à Eilean Thiriodh

'S iomadh cuspair a bhios ga dheasbad eadar seo agus an referendum - foghlam, slàinte agus an eaconamaidh nam measg.

Bidh na tha an dàn do chroitearachd bunaiteach do chuid eile - ann an Tiriodh, mar eisimpleir, far an do thuit àireamh an t-sluaigh 15% eadar an dà chunntas-sluaigh mu dheireadh.

Tha Andreas Wolff air a bhith a' còmhradh ri ceathrar Thiristeach.