Comhairle nan Eilean Siar gan dìon fhèin

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' dìon an dòigh anns a bheil Uibhist agus Beàrnaraigh na Hearadh air a riochdachadh leis an ùghdarras.

Nochd draghan am measg bhuill de Chomhairlean Coimhearsnachd nan sgìrean sin mun an seòrsa riochdachadh a tha iad a' faighinn.

Chaidh ceasnachadh a dhèanamh cuideachd air an àite a tha iad a' faighinn air buidhnean leithid a' Bhòrd Shlàinte.

Air fhoillseachadh