Ag iomradh bho NY gu SY

Tha an craoladair Niall Iain Dòmhnallach a' dèanamh an ullachaidh mu dheireadh airson an dùbhlain charthannais as motha ga bheatha.

Fàgaidh e Leòdhas a-màireach 's e a' dèanamh air New York.

An ceann cola-deug tha e an dùil New York fhàgail agus iomradh mu 3,400 mìle thar a' Chuain Shiar gu ruige Steòrnabhaigh.

'S e an t-amas airgead a thogail agus aire a tharraing gu cathrannas tinneas-inntinn. Chaidh Ruaraidh Rothach a bhruidhinn ris.