Fèis-chiùil Ceòl on the Croft

Tha dùil gun tadhail mu 500 neach air croit bheag ann a' Cille Mhoire aig deireadh na h-ath mhìos airson a' chiad fhèis-chiùil de leithid ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich.

Mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris, tha dòchas ann gum brosnaich an tachartas barrachd chuirmean-ciùil san sgìre.

Air fhoillseachadh