Beachd nan Rubhach air an referendum

Tha Rathad an Referendum a' lùbadh mar shnàithlean tro chuislean na dùthcha.

Beag, mòr, uasal, ìosal, tha e a' toirt buaidh oirnn uile, agus air ar coimhearsnachdan thall 's a bhos.

Gach seachdain, bithear a' coimhead air aon choimhearsnachd feuch dè na beachdan a th' aca air, 's dè na ceistean a th' orra mu dheidhinn.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris à sgìre an Rubha ann an Leòdhas.

Air fhoillseachadh