Dearbhadh mu bhun-sgoiltean Uibhist

Chuir Comhairle nan Eilean Siar fàilte air an naidheachd nach tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air co-dhùnadh an ùghdarrais bun-sgoiltean Phaibeil, Chàirinis agus Loch nam Madadh ann an Uibhist a Tuath a' dhùnadh.

Tha Riaghaltas na h-Alba cuideachd air innse gum faod a' Chomhairle leantainn orra le am plana airson Bun-sgoil Èirisgeidh a' dhùnadh as t-Samhradh.

Seo Aonghas Domhnullach.

Air fhoillseachadh