Luchd-obrach ChnaG gan gluasad

Tha a' chuid mhòr de luchd-obrach Chomunn na Gàidhlig a' gluasad gu Bòrd na Gàidhlig air fo-chùmhnant, rud a tha a' togail ceist mhòir mu na tha an dàn do ChnaG.

Tha seo ga fhaicinn mar cheum eile air an t-slighe gus barrachd de leasachadh na Gàidhlig a dhèanamh tron Bhòrd fhèin, seach tro dhiofar bhuidhnean.

Seo Dòmhnall Moireasdan.

Air fhoillseachadh