A' Ghàidhlig ag èirigh 's a' crìonadh

Sheall figearan bhon chunntas-sluaigh mu dheireadh gu bheil a' Ghàidhlig am measg na h-òigridh fada air dheireadh air mar a tha i am measg dhaoine nas sine air taobh tuath Leòdhais - a' gabhail a steach Steòrnabhaigh, an Rubha agus Nis.

'S ann an Uibhist a Deas tha i nas làidire air feadh nan aoisean.

Anns an Eilein Sgitheanach, tha i a' crìonadh am measg nan daoine as sine, ach ag èirigh am measg na h-òigridh.

Tha an aithris seo aig Iain MacDiarmaid.