Gàidheil òga Cheap Breatainn san Eilean

Tha Gàidheil òga bho Cheap Breatann air a bhith a' faighinn cothrom beagan eòlais a chur air an t-seann dùthaich.

Tha turas an t-sianar sgoilearan Gàidhlig bho Àrd-sgoil Dhail-bhràighe ann am Màbu mar phàirt den obair a tha a' dol san sgìre airson an cànan a chumail beò ann.

Bha Eilidh NicLeòid nan cuideachd nuair a thadhail iad air Sabhal Mòr Ostaig.