Co-labhairt nan gèadh ann an Ìle

Tha e coltach gun robh tuathanaich is croitearan agus luchd-glèidhteachais a' tarraing air an aon ràmh aig co-labhairt mu na geòidh ann an Ìle.

Thàinig còrr is 40,000 gèadh dhan eilean thairis air a' gheamhraidh seo agus iad a' dèanamh dragh orrasan a tha a' feuchainn ri feur fhàs.

Bha Andreas Wolff an làthair agus fhuair e facal air Murchadh MacIllinnein bho Choimisean na Croitearachd.

Air fhoillseachadh