Clàr Cruinne aig Donaidh Maroot

'S fheàirrde sinn uile gàire agus bha lachanaich gu leòr ann an Taigh-òsta na Pàirce an Glaschu oidhche Chiadain far an do dh'fheuch fear à Leòdhas ri barrachd abhcaidean innse ann an uair an uaireadair na chaidh aithris a-riamh roimhe.

Rinn Donaidh MacLeòid - neo "Maroot," mar is fheàrr a dh'aithnichear e - a' chuis, 's e a' togail nam mìltean notaichean do dh'ionadan-cùraim aig a' cheart àm.

Thadhail Iain MacDiarmaid air an taigh-sheinnse dhuinn.