Bhòt Chàrlabhaigh

Bhòt muinntir Chàrlabhaigh airson Oighreachd Chàrlabhaigh a cheannach.

Ghabh 68% den t-sluagh pàirt anns a' bhaileat agus bha 254 air a shon agus 86 na aghaidh.

Thèid buidheann-stiùridh a stèidheachadh a-nise airson gnothaichean a ghluasad air adhart.

Air fhoillseachadh