Leasachadh Sràid na h-Acadamaidh

Tha plana airson ath-bheòthachadh a thoirt air cuid dha na togalaichean as sinne an Inbhir Nis air gluasad air adhart le taic bhon Chrannchar Nàiseanta.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd an dòchas Sràid na h-Acadamaidh a leasachadh agus gnìomhachasan san sgìre a bhrosnachadh.

Air fhoillseachadh