Iomradh-bàis Iain Fearchar Rothach

Tha luaidh ga dhèanamh air Iain Fearchar Rothach, a chaochail air 26 am Faoilleach 2014, aig aois 79.

Cluinnear bho chuid a bha eòlach air, gu pearsanta agus gu poilitigeach.