Lagh an fhearainn fon phrosbaig

Thuirt Ministear na h-Àrainneachd, Pòl Wheelhouse, gum bi Pàrlamaid na h-Alba air muinntir na dùthcha a threigsinn mura tig atharrachadh radaigeach air lagh an fhearainn.

An-dràsta, 's ann le beagan 's 400 duine a tha an darna leth de dh'fhearann phrìobhaideach na dùthcha.