Càin do chroitear Leòdhasach

Chaidh fear à Arnol, Tormod Caimbeul, fhaighinn ciontach aig Cùirt an t-Siorraidh ann an Steòrnabhagh air trì casaidean a-mach à seachd a bha na aghaidh, co-cheangailte ri bhith a' ruith taigh-spadaidh mhì-laghail air a' chroit aige.

Lorg oifigich Comhairle 77 cinn chaorach air an làraich.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris.