Tuath-gaoithe Mòinteach Àranais air a' mhargaidh

Aonghas Dòmhnallach a' còmhradh ri Iain MacÌomhair.