Deasbad mu irisean Gàidhlig

Tha deasbad bheothail air tòiseachadh air leithid Twitter agus Facebook mu dheidhinn iris Ghàidhlig.

Tha seo an dèidh na naidheachd gu bheil an iris mu dheireadh a bha ga clo-bhualadh, Cothrom, a' dol à bith, 's e ro chosgail do bhuidhinn an luchd-ionnsachaidh, Clì Gàidhlig, a cumail a' dol.

Ach tha an naidheachd air iarrtas a thogail airson iris Ghàidhlig nas fharsainne air pàipear no gu didseatach.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh