"Cothrom" aig Comann na Mara

"Tha an cothrom againn a-nis agus feumaidh sinn an obair a choilionadh".

Sin na bh' aig cathraiche Chomann na Mara ri ràdh aig òraid chuimhneachaidh bhliadhnail an Dotair John MhicLeòid oidhche Mhàirt.

Tha an comann air aonta a ruigheachd le Oighreachd a' Chrùin airson siostam de phontùin a stèidheachadh ann an Loch nam Madadh an Uibhist a Tuath, rud a tha iad an dòchas a tharraingeas luchd-turais.

Air fhoillseachadh