Foghlam Gàidhlig sna h-Eileanan Siar ga leasachadh

Gheibh Comhairle nan Eilean Siar £500,000 bho Riaghaltas na h-Alba airson leasachadh a thoirt air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Ach tha dùil aig an Riaghaltas cuideachd gun toir iad sùil air cuid de na sgoiltean, anns a bheil a' Ghàidhlig aig a' mhòr-chuid den chloinn, a bhith air an ainmeachadh mar sgoiltean Gàidhlig ged a bhios clasaichean Beurla annta cuideachd.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.

Air fhoillseachadh