Leasachadh an Linne Chrombaidh

Tha Ùghdarras Cala Linne Chrombaidh cho trang an-dràsta eadar gnìomhachas na h-ola 's gnìomhachas cumhachd ath-nuadhachail, 's gu bheil iad am beachd pìos den mhuir a lìonadh a-steach airson barrachd àite a thoirt dhaibh pèin.

Tuirt Maighstear Cala Chrombaidh, Torcuil MacLeòid, gu bheil cho mòr 's a tha an làrach ann an Inbhir Ghòrdain, 's cho domhainn 's a tha a' mhuir ann, a' toirt barrachd chothroman dhaibh na tha fiùs cala Obar Dheathain

Air fhoillseachadh