Ealain a-muigh air Taobh Siar Rois

Tha pròiseact a thug ri chèile luchd-ealain bho cho fada air falbh ri na h-Ìnnsean agus Iapan dìreach air tighinn gu crìch air Taobh Siar Rois.

Fon bhratach CEANGAL tha a' phròiseact a' comharrachadh Bliadhna Nàdair na h-Alba.

Fhuair e taic-airgid bho Dhualchas Nàdair na h-Alba a th' airson 's gum bi barrachd obraichean ealain air an taisbeanadh a-muigh seach a-staigh.