Bothain àirigh nan Tursachan

Tha Urras Tac Chalanais ann an Leòdhas air ceithir bothain bheaga àirigh ris an canar pods, a thogail faisg air na Tursachan airson cothrom a thoirt do luchd-turais oidhche no dhà a chur seachad faisg air an làraich ainmeil.

Tha an t-Urras a' feuchainn ri barrachd chosnaidh a dhèanamh às an tarraing a th' aig na Tursachan do luchd-turais.

Ach feumaidh iad cuideachd a bhith faiceallach nach cuir iad droch-shealladh air an làraich fhèin.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.

Air fhoillseachadh