Kay NicMhathain, 1928 - 2013

Bha i ainmeil airson a bhith an sàs sa bhuidhinn a thug an Lia Fàil a-mach à Abaid Westminster, air Là na Nollaige ann an 1950.

Tha Kay NicMhathain air a bhith air aire dhaoine a-rithist agus luaidh ga dhèanamh oirre.

Chaochail i aig deireadh na seachdaine, aig aois 84.

Bha i air a bhith a' fuireach anns an Allt Bheithe, faisg air far an do thogadh i air taobh siar Rois, fad 20 bliadhna.

Tha an aithris seo aig Iona NicRisnidh.