Dachaidh ùr do Chròileagan Phartaig

Tha Cròileagan Phartaig ann an Glaschu a' dèanamh toileachas is dachaidh ùr gu bhith aca.

Bha ceist ann mun ghoireas agus an sgoil far an robh iad stèidhichte a' dùnadh.

Thàinig fios ge-tà bho Chomhairle Baile Ghlaschu gu bheil àite ur ann dhaibh aig Bun-sgoil Whiteinch.